Lokálne pobočky

AIESEC Banská Bystrica

 • Univerzita Mateja Bela
 • Akadémia Umení v Banskej Bystrici
 • Technická Univerzita vo Zvolene

AIESEC Bratislava

 • Ekonomická Univerzita
 • Vysoká škola múzických umení

AIESEC Business Universities Bratislava

 • Paneurópska vysoká škola
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Akadémia médií
 • Bratislava International School of Liberal Arts
 • City University of Seattle

AIESEC Comenius University

 • Univerzita Komenského
 • Vysoká škola výtvarných umení

AIESEC Košice

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Ekonomická univerzita, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

AIESEC Nitra

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita
 • Univerzita Konštantína Filozofa
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne

AIESEC Slovenská technická univerzita

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave

AIESEC Trnava

 • Trnavská univerzita
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda
 • Materiálovotechnologická fakulta STU
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

AIESEC Žilinská univerzita

 • Žilinská univerzita

Bývalé pobočky